Työyhteisösovittelu Rovaniemi

Vaivaako työyhteisössä jokin? Työyhteisösovittelun avulla tuemme avoimen keskusteluyhteyden löytämistä ja helpotamme ristiriitojen selvittämistä. Tarjoamme työyhteisösovittelua Rovaniemellä ja Lapin alueella.

Ratkaisuja työyhteisön konflikteihin Rovaniemellä ja Lapissa

Konfliktit syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, alkavat usein väärinymmärryksestä ja pienistä asioista, paisuvat suuriksi, mikäli niihin ei puututa ajoissa.

Konfliktit vaikuttavat koko työyhteisöön, työhyvinvointi muuttuu pahoinvoinniksi, työnteko kärsii ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Avoin keskustelu onkin tärkein keino ristiriitojen selvittämiseksi, ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Jos siihen ei päästä omin keinoin, on sovittelu toimiva menetelmä ratkaista konflikteja.

Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu, jolla työyhteisön ihmissuhteet palautetaan ennalleen tai tilaan, jossa työn tekeminen voi jatkua tehokkaasti hyvän ilmapiirin vallitessa. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä tai suurempi ryhmä.

Työyhteisösovittelusta on apua
 • Selvitä työpaikan ristiriidat
 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Työpaikan ilmapiiri paranee

Työyhteisösovittelu on vapaaehtoinen prosessi, jossa kuullaan konfliktin molempia osapuolia. Sen tarkoituksena on tuoda ymmärrystä työntekijöiden välille ja palauttaa työyhteisön työrauha. Työyhteisösovittelu tuo ratkaisuja työelämän myrskyihin ja vapauttaa voimia jokaisen työntekijän perustehtävän hoitamiseen.

Apua ja tukea työyhteisön hyvinvointia varten

Etsimme ratkaisuja työyhteisön jäsenten konflikteihin osapuolia kunnioittavasti ja kaikkia kuunnellen.

 • Mitä työyhteisösovittelu pitää sisällään?

  Työyhteisösovittelu on menettely, jonka avulla pyritään ratkaisemaan työyhteisössä ilmeneviä ongelmia tai ristiriitoja. Se on tarkoitettu auttamaan työntekijöitä ja työnantajaa löytämään yhdessä ratkaisun työyhteisön toiminnassa ilmeneviin ongelmiin tai epäkohtiin. Työyhteisösovittelussa keskitytään ratkaisemaan ongelmia ja vahvistamaan työyhteisön toimintaa eikä asettamaan syytä tai syyllisiä.

  Työyhteisösovittelu voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos työyhteisössä ilmenee vakavia ristiriitoja tai jos ongelmat ja epäkohdat vaikeuttavat työntekoa ja työyhteisön toimintaa. Työyhteisösovittelun tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka parantavat työyhteisön toimintaa ja vähentävät ongelmien toistumista tulevaisuudessa. Kasvuketju auttaa näissä ongelmissa Rovaniemellä ja muualla Lapissa.

  Työyhteisösovittelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Onnistuneen työyhteisösovittelun edellytyksiä ja periaatteita käsittelevän aloitetun keskustelun
  • Ongelmien ja ristiriitojen luonteen selvittämisen
  • Ratkaisuehdotusten tekemisen ja niiden arvioinnin
  • Ratkaisuehdotusten toteuttamisen ja sen seurannan

  Työyhteisösovittelu voi tapahtua esimerkiksi työpaikalla tai työterveyshuollon kautta. Työyhteisösovittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia menetelmiä, kuten ryhmäkeskusteluja, yksilökeskusteluja tai neuvotteluita. Työyhteisösovitteluun osallistuvat yleensä työyhteisön jäsenet ja työnantaja. Työyhteisösovitteluun voi osallistua myös ulkopuolinen sovittelija tai mediatori.

 • Keille työyhteisösovittelu on tarkoitettu?

  Työyhteisösovittelu on tarkoitettu työyhteisölle ja sen jäsenille, jotka haluavat ratkaista työyhteisössä ilmeneviä ongelmia tai ristiriitoja. Se voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos työyhteisössä ilmenee vakavia ristiriitoja tai jos ongelmat ja epäkohdat vaikeuttavat työntekoa ja työyhteisön toimintaa. Työyhteisösovittelu on tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille ja se voi olla tarpeen esimerkiksi työpaikalla tapahtuvien ristiriitojen tai ongelmien ratkaisemiseen. Työyhteisösovitteluun voivat osallistua myös työnantaja ja työntekijät yhdessä.

  Työyhteisösovittelu ei korvaa työsuhteessa tapahtuvaa neuvottelua tai työsuhteessa tapahtuvaa oikeudellista menettelyä, vaan se on tarkoitettu auttamaan työyhteisöä löytämään yhdessä ratkaisun työyhteisön toiminnassa ilmeneviin ongelmiin tai epäkohtiin. Työyhteisösovittelu on tarkoitettu auttamaan työyhteisöä löytämään ratkaisuja, jotka parantavat työyhteisön toimintaa ja vähentävät ongelmien toistumista tulevaisuudessa.

 • Kuinka kauan työyhteisösovittelu kestää?

  Työyhteisösovittelun kesto vaihtelee tapauskohtaisesti ja riippuu esimerkiksi ongelmien ja ristiriitojen luonteesta sekä osallistujien valmiudesta löytää ratkaisuja. Työyhteisösovittelu voi kestää muutamia tunteja tai useampia päiviä riippuen siitä, kuinka monimutkaisia ja vaikeita ongelmat ovat ja kuinka paljon aikaa tarvitaan ratkaisujen löytämiseen.

  On tärkeää muistaa, että työyhteisösovittelu ei ole nopea tapa ratkaista ongelmia vaan se vaatii osallistujilta aikaa ja valmiutta löytää yhdessä ratkaisuja. Työyhteisösovitteluun osallistuminen vaatii myös sitoutumista ja avointa mielen asennetta, ja se edellyttää, että osallistujat ovat valmiita kuuntelemaan toisiaan ja etsimään yhdessä ratkaisuja ongelmiin. Ota yhteyttä niin kerromme miten työyhteisösovittelu voitaisiin järjestää sinun työpaikalla.

 • Miten työyhteisösovittelu järjestetään?

  Työyhteisösovittelu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavasti:

  1. Määritetään tarve työyhteisösovittelulle: Työyhteisösovittelu voidaan järjestää silloin, kun työyhteisössä ilmenee ongelmia tai ristiriitoja, jotka vaikeuttavat työntekoa tai työyhteisön toimintaa.
  2. Valitaan sovittelija, kuten esim. Kasvuketju. Sovittelijan valinta perustuu yleensä hänen kokemukseensa ja osaamiseensa ratkaista ristiriitoja tai ongelmia.
  3. Sovitaan työyhteisösovittelun aikataulu ja paikka. Työyhteisösovittelu voi tapahtua esimerkiksi työpaikalla tai erillisessä tilassa, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella rauhassa.
  4. Kerrotaan osallistujille työyhteisösovittelusta. Ennen työyhteisösovittelua osallistujille kannattaa kertoa, mitä työyhteisösovittelu pitää sisällään ja miksi se on tarpeen. Osallistujille kannattaa myös selventää, mitä heiltä odotetaan työyhteisösovittelussa ja miten he voivat osallistua ratkaisujen löytämiseen.
  5. Suoritetaan työyhteisösovittelu. Työyhteisösovittelu voidaan suorittaa esimerkiksi ryhmäkeskusteluina, yksilökeskusteluina tai neuvotteluina.
Työnohjaaja Tarja Taavo

Haastavien työ- ja elämän-tilanteiden asiantuntija

Olen Tarja, rovaniemeläinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja joogaopettaja. Perusajatuksiani työnohjaajana, terapeuttina ja kouluttajana ovat aito kiinnostus ihmisiin, työn ilmiöihin, työn kehittämiseen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Työnohjaajaksi olen valmistunut Lapin Yliopistosta 2004. Työnohjaajakoulutukseni antaa valmiudet yksilöiden, esihenkilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana toimimiselle, sekä valmiudet moniammatillisen vuorovaikutuksen edistämiseen verkostoissa. Lisäksi olen pätevöitynyt työyhteisösovittelijaksi 2018 ja käynyt Perhehoitoliiton työnohjaajille tarkoitetun täydennyskoulutuksen 2018.

Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin, työn ilmiöihin ja niiden kehittämiseen.

 • Kokemus ja pätevyydet

  Työkokemukseni olen hankkinut toimimalla sosiaali- ja sivistyspuolen  eri sektoreilla 30 vuotta,  vahvin kokemus lastensuojelussa kriisi, – trauma – ja , päihdetyössä, sekä välillisesti mielenterveystyössä. Olen työskennellyt esiopettajana varhaiskasvatuksessa, ohjaajana lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa SOS-Lapsikylässä, Nuorten Ystävillä, sekä Lapin ensi-ja turvakodilla Pidä Kiinni projektissa ja Alvari-perhetyössä.

  Ensimmäiseltä ammatilliselta koulutukseltani olen lähihoitaja (mielenterveys – kriisi – lastensuojelu ja päihdetyö) sosionomi (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS ) ja joogaopettaja SJL. Olen suorittanut Lapin Yliopistossa perusopinnot erityispedagogiikasta ja psykologiasta, lisäksi olen suuntautunut opinnoissani narratiiviseen työtapaan, sekä toiminnallisiin menetelmiin kuten voimauttava valokuvaus, TRE (Tension Releasing Exercises) kehollinen rentoutusmenetelmä stressin ja traumojen purkuun, mindfulness, sekä viiden pisteen korva-akupunktio.  Toimistollani on myös käytössä Neurosonic – tuoli, mitä asiakkaat voivat hyödyntää työnohjausistunnoissa stressitasojen laskuun.

  Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi olen valmistunut Lapin kesäyliopistosta 2022.

  Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2006 alkaen, sosiaali-, – terveys, ja opetusalalla, yrityssektorilla niin yksilö- , esihenkilö -, kuin ryhmätyönohjaajana, sekä erilaisten yhdistysten parissa. Päätoimisena työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2016 alkaen Kasvuketju-yrityksessäni.

Työyhteisösovittelu auttaa löytämään ratkaisuja ja palauttamaan työrauhan