Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja omien rajojen tunnistamiseen. Hyvä työssäjaksaminen on kilpailukyvyn ja tuottavuuden perusedellytys.

Jokainen meistä tarvitsee yhden luotettavan kuuntelijan

Yksilötyönohjaus – ammatillista kehittymistä

Työskentely etenee ohjattavan itsensä asettamien tavoitteiden pohjalta. Yksilötyönohjaus haastaa ohjattavan ottamaan vastuu työhön liittyvistä tunteista. Parhaiten yksilötyönohjaus soveltuu yksin työskentelevälle ja esimiehille. Yksilötyönohjaukset koostuu hyvin valmistellusta rauhallisesta tilasta, mikä mahdollistaa luottamuksellisen keskustelun.

Ryhmätyönohjaukset – lisää ymmärrystä

Ryhmätyönohjaus on prosessi, joka parantaa työyhteisön vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä auttaa työntekijöitä työskentelemään osaavasti ja tuottavasti.Työnohjauksen tavoitteena on saattaa työntekijät keskustelemaan avoimesti työssä esille nousevista asioista ja sen herättämistä tunteista.  Parhaimmillaan työnohjaus tukee yrityksen perustehtävän onnistumista ja työntekijän työssä jaksamista.

Esimiestyönohjaus – tukea johtamiseen

Esimiestyönohjaus tukee ja vahvistaa johtamisessa. Esimiestyönohjaus auttaa johtajaa ja esimiestä kehittymään omassa työssään ja selviytymään roolissaan. Esimiestyönohjaus vähentää kuormittavuuden tunnetta, lisää uusia näkökulmia, kasvattaa johtamisvalmiuksia ja auttaa ottamaan etäisyyttä asioihin.

Tilannetyönohjaus – nopeasti tuloksiin

Tilannetyönohjauksella tarkoitetaan lyhytkestoista, 3-7 kertaa tapahtuvaa, työnohjausta. Työyhteisö voi olla ajautunut kriittiseen tilanteeseen jonkin muutoksen tai työtehtävien uudelleen organisoinnin vuoksi, tai jokin asiakastilanne vaatii pitempiaikaista käsittelyä. Tilannetyönohjauksessa voi olla yksittäinen työntekijä, esimies tai koko työyhteisö.

 

Työohjauksesta saatu hyöty

  • Mahdollistaa ammatillisen kehittymisen
  • Auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita ja työn herättämiä tunteita
  • Lisää työhyvinvointia
  • Auttaa työssä jaksamisessa
  • Tukee esimietyössä

Palautteita työnohjauksen hyödyistä

”Työnohjaus on antanut minulle ymmärrystä omasta itsestäni ja siitä millainen työntekijä olen. Työnohjauksen kautta ymmärrän nyt, miten oma eletty elämäni kulkee rinnallani myös työssäni ja tekee minusta juuri sellaisen työntekijän kuin tällä hetkellä olen. Lastensuojelun perhetyöntekijänä omat sisäiset tunnereaktiot ovat välillä voimakkaitakin -> kun ymmärtää itseään ja tapaansa toimia, kykenee myös antamaan asiakkaalle tunteen siitä, että on aidosti läsnä kohtaamistilanteissa.

Kaiken kaikkiaan työnohjaus on tärkeä osa työtäni, osa minua, joka auttaa jaksamaan ja sitä kautta motivoi huolehtimaan myös omasta jaksamisestani vapaa-ajalla”.

Nimimerkki
LS työntekijä

Uutena esimiehenä TO oli kyllä yksi työssäjaksamisen kulmakivistä. Sai käydä läpi haastavia tilanteita ja sai tukea niiden herättämien tunteiden käsittelyyn. Lisäksi tre ja akupunktio ovat todella hyvä lisä keskusteluun ja muihin harjoituksiin. 

Nyt kun tilanne on rauhoittunut, työnohjaus on tilanne, jossa yhä voi käsitellä haastavia asioita ja tilanteita, mutta useinmiten ilman alun suunnatonta ahdistusta. Ajatukset ovat selkeämmät ja työnohjaus selkiyttää niitä edelleen. To auttaa huomaamaan ja käsittelemään asioita oikeissa mittakaavoissa. Ja kaikkiaan saamani työnohjaus on auttanut ja auttaa minua kehittymään työssäni ja vahvistumaan ihmisenä ylipäänsä. En olisi selvinnyt ensimmäisestä vuodesta ilman sinun työnohjausta. Ja se on tosiasia”

Nimimerkki
Esimies alun portailla

”Työkavereiden rehellisyys ja rohkeus avautua työnohjauksessa yllättivät. Yhteinen pyrkimys saada aikaan parempaa ja avoimempaa työkulttuuria oli vahva. Työpaikallamme otetaan toiset huomioon hieman paremmin kuin ennen työnohjausta. Ehkä osaamme vähän herkemmin korvin myös kuunnella kaveria. Työnohjaus pitäisi kuulua työntekijän etuihin samalla tavalla kuin työterveyshuolto.” 

Nimimerkki
Puhetyöläinen

”Sain työnohjauksen kautta rohkeutta haastaa itseni. Pohtia, onko tämänhetkinen työ sitä missä olen hyvä ja sitä mitä haluan tehdä myös jatkossa. Osa minusta on sitä mieltä, että on, mutta löytyi myös se minä joka ajattelee että ei ole. Sitä ”jumii” helposti ja rutinoituu ja työnohjaus sai ajattelemaan asioita eri näkökulmasta.”

Nimimerkki
Sairaanhoitaja

”Hyvä pitkäjänteinen työnohjaus on auttanut raskaassa, uuvuttavassa ja kroonisessa työpaineessa työntekijää pysymään selväjärisenä. Ammattitaitoinen työnohjaus on ohjannut ja kasvatttanut ammatti-identiteettiä vahvaksi, rohkeaksi ja luottavaiseksi. Työn muutosvaiheessa työnohjaus on parhaimmillaan ollut innovatiiviista, kokeilevaa ja poikkitieteellistä. Itsetuntemuksen ja ammatillisen kasvun tukena esimerkiksi TRE-harjoitteet ovat olleet parasta itsehoitoa mitä olen työnohjauksesta saanut.”

Nimimerkki
Opetusalan ammattilainen

”Työnohjaus omalla kohdallani on ollut hyvä kokemus, harmi, että aiemmassa työssäni en koskaan saanut ulkopuolista näkökulmaa työhöni. To auttanut ymmärtämään sen, että vaikka halu auttaa on suuri niin aina ei ole mahdollisuuksia muutoksiin.Tapauksiin en niinkään ole kaivannut työnohjausta vaan ymmärrys oman itsen toimimiseen tietyllä tavalla ja tuki siihen ja ennen kaikkea jaksamiseen tehdä ls- työtä työn ohjauksella iso merkitys.
Harmi, että vain joka 6. viikko saan työnohjausta”

Nimimerkki
LS työntekijä

Tarja Taavo – haastavien työ- ja elämäntilanteiden asiantuntija

Hei, olen Tarja, sosiaalialan ammattilainen, työnohjaaja STOry, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kouluttaja ja joogaopettaja SJL. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja moniammatillinen työnohjaaja. Käytän 30-vuotisen työuran aikana kertynyttä kokemusta ja työkaluja kokonaisvaltaiseen ihmisen kohtaamiseen.

Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana vuodesta 2006 alkaen pääasiallisesti sosiaali-, terveys-, opetus- ja yrityssektorilla. Minulla on aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin, työyhteisöjen toimintatapoihin, työn ilmiöihin ja niiden kehittämiseen.

Työnohjaajana olen läsnä ja lähellä, avoin ihmisten elämän ja työelämän kysymyksille. Työskentelyäni ohjaa arvostava kohtaaminen, dialogisuus, ratkaisukeskeisyys ja narratiivinen työote. Lisäksi käytän kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä keskustelun herättäjänä ja itsereflektion välineenä.

Tutustu osaamiseeni tarkemmin tästä (LinkedIn-profiili

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää

Suomen työnohjaajat tunnus